Regulamin Świadczenia Usług

1. PRZEDMIOT USŁUGI
 
1.1. Przedmiotem usługi jest zlecenie dostarczania kontenera na odpady wraz z usługą transportu odpadu do miejsca zagospodarowania zgodnie z kartą przekazania odpadu przez firmę Alma Serwis M. Bąbała sp. j. NIP:777-313-65-44 mającą siedzibę pod adresem ul. Sadowa 14/2, 62-002 Suchy Las zwaną dalej Zleceniobiorcą. 
1.2. Szczegóły usługi takie jak pojemność kontenera, rodzaj odpadów, adres podstawienia kontenera oraz data podstawienia kontenera określone są na dowodzie wpłaty – pokwitowaniu KP wystawionym przez kierowcę. 
1.3. Kontenery o pojemności od 1,7m³ do 4 m³ podstawiamy na 3 dni, a od 5 m³ do 4 m³ na 7 dni chyba, że klient ustali inaczej podczas zamówienia, co wymaga odpowiedniej adnotacji na dowodzie wpłaty – pokwitowaniu KP wystawionym przez kierowcę. 
 
2. WYNAGRODZENIE
 
2.1. Cena za świadczenie usług będących przedmiotem zlecenia określona jest w dowodzie wpłaty – pokwitowaniu KP wystawianym  podczas dostarczenia kontenera przez kierowcę. 
2.2. Cena obejmuje określoną objętość kontenera i maksymalną, dopuszczalną wagę odpadów oraz rodzaj odpadów.
2.3. Wynagrodzenie jest płatne gotówką przy podstawieniu kontenera / przelewem w terminie 7 dni.
2.4. Po podstawieniu kontenera w miejsce wskazane w zleceniu, KLIENT zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia niezależnie od zapełnienia kontenera, odstąpienie od realizacji zlecenia przez KLIENTA skutkuje karą umowną w wysokości 150 zł. 
 
3. WARUNKI REALIZACJI ZLECENIA
 
3.1. KLIENT zobowiązuje się do wskazania odpowiedniego miejsca podstawienia kontenera/kontenerów oraz zabezpieczenia dojazdu do miejsca podstawienia kontenera/kontenerów na własne ryzyko.
3.2. KLIENT zobowiązuje się do zapewnienia swobodnego dojazdu i dostępu pracownikom Zleceniobiorcy do miejsc podstawienia i odbioru oraz takiego usytuowania kontenerów, aby znajdowały się w miejscach najbardziej dogodnych do ich odbioru.
3.3. KLIENT zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie wcześniejszego uzgodnienia umiejscowienia kontenera z podmiotem odpowiedzialnym za teren, na którym ma zostać podstawiony kontener, w tym zadbać o wszystkie wymagane w takim wypadku zgody i zezwolenia (szczególnie jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawa), za co KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko oraz wszelkie związane z tym koszty oraz opłaty administracyjne.
3.4. Kontenery pozostają własnością Zleceniobiorcy. KLIENT jest zobowiązany umożliwić Zleceniobiorcy odbiór kontenera w każdym czasie.
3.5. KLIENT nie jest uprawniony do używania kontenerów do jakichkolwiek innych celów i na innych zasadach, niż cele i zasady określone w Umowie, w tym do zapełniania kontenerów inną zawartością, czy udostępniania kontenerów osobom trzecim oraz przemieszczania kontenerów poza lokalizację wskazaną w dowodzie wpłaty – pokwitowaniu KP.
3.6. KLIENT zobowiązuje się do nieumieszczania w podstawionych kontenerach na odpady: odpadów niebezpiecznych (np. chemikalia, aerozole, oleje, inne ciecze niebezpieczne), baterii, azbestu, eternitu, odpadów komunalnych.
3.7. Kontenery zostają udostępniane przez Zleceniobiorcę na okres od daty podstawienia do daty odbioru (art. 1.2. oraz art. 1.3. regulaminu). Ze względów technicznych kontener może zostać odebrany decyzją Zleceniobiorcy do 3 dni po terminie odbioru.
3.8. KLIENT zobowiązauje się do prawidłowego załadowania kontenera tzn. nie wyżej niż 20 cm od górnej burty kontenera.
3.9. Zleceniobiorca może dokonać wcześniejszego odbioru kontenera w przypadku zgłoszenia przez Klienta wcześniejszej gotowości odbioru kontenera, co nie wpływa na warunki zlecenia oraz cenę.
 
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA
 
4.1. KLIENT ponosi pełną odpowiedzialność za podstawione kontenery oraz ich wykorzystanie zgodnie z ich przeznaczeniem. Odbierane kontenery powinny znajdować się w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie. Za utratę, uszkodzenie lub stan kontenera ponad normalne zużycie odpowiada KLIENT.
4.2. Wytwórcą odpadów w myśl definicji ustawy o odpadach jest Klient.
4.3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia wszelkich przewidzianych przepisami prawa roszczeń w przypadku utraty, uszkodzenia lub niewłaściwego użytkowania kontenerów np.: w sytuacji spalania odpadów w kontenerze, zbierania w nim soli, wapna, cementu itp.
4.4. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi w przypadku:
       1) przeciążenia kontenera ponad jego dopuszczalną nośność;
       2) umieszczenia w kontenerze odpadów o większej objętości niż ustalona zleceniem;
4.5. Zleceniodawca zobowiązuje się do gromadzenia odpadów wyłącznie w kontenerach, zgodnie z przeznaczeniem danego kontenera oraz zgodnie z umową i ustalonymi rodzajami odpadów. 
4.6. Odebranie pustego lub częściowo zapełnionego kontenera będzie traktowane jak odebranie pełnego i naliczona zostanie cała cena.
4.7. W przypadku nieprawidłowego wykonania lub niewykonania obowiązków przez KLIENTA wynikających z niniejszego regulaminu, koszty dodatkowych koniecznych czynności do podjęcia przez Zleceniobiorcę, a także wszelkie opłaty dodatkowe związane m.in. z opłatami administracyjnymi za umiejscowienie kontenera; z przekroczeniem maksymalnej wagi lub objętości odpadów w kontenerze; umieszczeniem w kontenerze odpadów nieobjętych lub wyłączonych umową, obciążają KLIENTA. W tym wypadku Zleceniobiorca ma prawo obciążyć KLIENTA dodatkowymi opłatami wynikającymi z cen przyjętych i stosowanych przez Zleceniobiorcę.
4.8. Zleceniobiorca ma prawo obciążyć KLIENTA karą umowną za każde umieszczenie/próbę ukrycia odpadów mieszanych w w kontenerze na czysty gruz. W takim przypadku KLIENT będzie zobowiązany do zapłacenia pełnej kwoty za kontener o danej pojemności na odpady mieszane bez możliwości odzyskania lub odliczenia kwoty za kontener na gruz.
4.9. Zleceniobiorca ma prawo obciążyć KLIENTA karą umowną w wysokości  100 zł za każdy rozpoczęty dzień przetrzymywania kontenera po dacie odbioru.
4.10. W przypadku gdy kontener zostanie załadowany w sposób nieprawidłowy (art. 3.8 regulaminu) zleceniobiorca ma prawo obciążyć klienta karą umowną w wysokości kwoty za kontenera znajdującej się na dowodzie wpłaty – pokwitowaniu KP. 
4.11. Zleceniobiorca ma prawo obciążyć KLIENTA karą umowną w wysokości 500 zł za każdy przypadek zmiany adresu oraz miejsca podstawienia kontenera.
4.12. Zleceniobiorca ma prawo obciążyć KLIENTA karą umowną w wysokości 3500 zł za utratę lub zniszczenie kontenera.
4.13. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności względem KLIENTA za brak możliwości wywiązania się z umowy ze względu na przeszkody będące następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności w tym za opóźnienie w wykonaniu Umowy lub niewykonanie umowy z powodu siły wyższej

Kontenery na gruz i Usługi Podnośnika Koszowego w Poznaniu

ALMA Serwis

ul. Sadowa 14/2,

62-002 Suchy Las, Polska

NIP: 777-313-65-44